cPanel vs zPanel/Sentora

Kos

cPanel: minimum 15 USD sebulan
Sentora: tiada bayaran bulanan

Sokongan sistem pengoperasian

cPanel: CentOS, CloudLinux, or RHEL 6 & 7, Amazon Linux (semua versi)
Sentora: CentOS 6 & 7, Ubuntu 12.04 & 14.04, Debian 7 & 8

Pilihan sokongan teknikal

Kedua-duanya memberikan sokongan melalui forum tetapi cPanel turut memberikan sokongan melalui email melalui sistem tiket kepada yang melanggan lesen cPanel.

Digg This
Reddit This
Stumble Now!
Buzz This
Vote on DZone
Share on Facebook
Bookmark this on Delicious
Kick It on DotNetKicks.com
Shout it
Share on LinkedIn
Bookmark this on Technorati
Post on Twitter
Google Buzz (aka. Google Reader)

Web Hosting Control Panel

Apakah web hosting control panel?

web hosting control panel adalah aplikasi yang membantu penyedia servis web dan pelanggan servis mereka menjalankan kerja-kerja berkaitan laman web dengan lebih mudah

Siapa yang memerlukan web hosting control panel?

System admin syarikat web hosting dan pelanggan syarikat tersebut.

Bagaimana memasang web hosting control panel?

Secara minimum, anda mestilah mempunyai public IP, server untuk hos servis web dan panel web hosting. Kemudian, bergantung kepada fitur panel tersebut, proses pemasangan dari semudah menjalankan baris arahan hinggalah ke agak kompleks.

Berapakah kos web hosting control panel?

Kos adalah bergantung kepada pengeluar perisian berkenaan. Ada yang mengecas 10 USD sebulan dan ada yang boleh didapatkan tanpa kos.

Digg This
Reddit This
Stumble Now!
Buzz This
Vote on DZone
Share on Facebook
Bookmark this on Delicious
Kick It on DotNetKicks.com
Shout it
Share on LinkedIn
Bookmark this on Technorati
Post on Twitter
Google Buzz (aka. Google Reader)

Web Hosting

Web hosting adalah menyediakan servis laman web.

Syarikat web hosting menyediakan servis yang membantu pengguna untuk membolehkan mereka mempunyai laman web sendiri.

Dengan ini, mereka tidak perlu bersusah-payah membeli perkakasan yang diperlukan seperti server, peralatan rangkaian, kos selenggaraan perkakasan server dan rangkaian serta yuran bulanan boradband.

Digg This
Reddit This
Stumble Now!
Buzz This
Vote on DZone
Share on Facebook
Bookmark this on Delicious
Kick It on DotNetKicks.com
Shout it
Share on LinkedIn
Bookmark this on Technorati
Post on Twitter
Google Buzz (aka. Google Reader)

Pasang SSL GoDaddy pada Zimbra 8

 1. Muatnaik fail ssl yang diperlukan ke server zimbra

  cp domain.key commercial.key
  cp intermediate/gd_bundle-g2-g1.crt commercial_ca.crt
  scp Certificate/numbers-digits.crt commercial.key commercial_ca.crt zimbra-IP:/tmp

 2. Periksa ssl

  su - zimbra
  /opt/zimbra/bin/zmcertmgr verifycrt comm /opt/zimbra/ssl/zimbra/commercial/commercial.key /tmp/numbers-digits.crt /tmp/commercial_ca.crt

 3. Pasangkan ssl

  /opt/zimbra/bin/zmcertmgr deploycrt comm /tmp/number-digits.crt /tmp/commercial_ca.crt

 4. Mulakan semula zimbra
  zmcontrol restart
Digg This
Reddit This
Stumble Now!
Buzz This
Vote on DZone
Share on Facebook
Bookmark this on Delicious
Kick It on DotNetKicks.com
Shout it
Share on LinkedIn
Bookmark this on Technorati
Post on Twitter
Google Buzz (aka. Google Reader)

Pasang bacula-web pada Ubuntu 16.04

 1. Muaturun bacula-web
  curl -O http://www.bacula-web.org/files/bacula-web.org/downloads/bacula-web-latest.tgz
  sudo mkdir -v /var/www/bacula-web

 2. Salin dan ekstrak ke /var/www
  cp /home/user1/bacula-web-latest.tgz .
  sudo cp /home/user1/bacula-web-latest.tgz .
  tar -xzf bacula-web-latest.tgz -C /var/www/bacula-web
  sudo tar -xzf bacula-web-latest.tgz -C /var/www/bacula-web
  chown -Rv www-data: /var/www/bacula-web
  sudo chown -Rv www-data: /var/www/bacula-web
  sudo chmod -Rv u=rx,g=rx,o=rx /var/www/bacula-web
  cd bacula-web/
  cd application/config/
  sudo cp config.php.sample config.php

 3. Edit setting nama dan path fail sqlite pada /var/www/bacula-web/application/config/config.php
  $config[0]['label'] = 'Main Backup Server';
  $config[0]['db_type'] = 'sqlite';
  $config[0]['db_name'] = '/var/lib/bacula/bacula.db';

 4. Edit /etc/php/7.0/apache2/php.ini dan set timezone
  date.timezone = Asia/Kuala_Lumpur

 5. Edit /etc/apache2/sites-available/000-default.conf dan tambah berikut sebelum “</VirtualHost>”
  <Directory /var/www/html/bacula-web>
   AllowOverride All
  </Directory>

 6. Ubah permission cache dan sqlite
  sudo chmod 755 application/view/cache/
  sudo chown www-data /var/lib/bacula/bacula.db
  sudo chown www-data /var/lib/bacula
  sudo service apache2 reload

 7. Siap. Anda sekarang boleh mengakses bacula-web pada IP/bacula-web/
Digg This
Reddit This
Stumble Now!
Buzz This
Vote on DZone
Share on Facebook
Bookmark this on Delicious
Kick It on DotNetKicks.com
Shout it
Share on LinkedIn
Bookmark this on Technorati
Post on Twitter
Google Buzz (aka. Google Reader)

Setting SSL (letsencrypt) nginx Citadel

 1. Tukar port HTTPS Citadel ke 2001 dengan arahan

  dpkg-reconfigure citadel-webcit

 2. Pasang SSL truecrypt dengan merujuk kepada artikel https://www.digitalocean.com/community/tutorials/how-to-secure-nginx-with-let-s-encrypt-on-ubuntu-16-04
 3. Edit /etc/nginx/sites-enabled/citadel seperti berikut:
  server {
  
      server_name domain.com citadel.domain.com;
      listen 443 ssl http2;
      listen [::]:443 ssl http2;
      include snippets/ssl-domain.com.conf;
      include snippets/ssl-params.conf;
  
      error_log /var/log/nginx/citadel-error.log;
      access_log /var/log/nginx/citadel-access.log;
  
      root /usr/share/citadel-webcit;
  # optional:
  #   listen 192.168.1.1:443
  # instead depending on your setup...
      # Main location
      location /webcit/ {
        proxy_pass     https://127.0.0.1:2001/;
        proxy_redirect   off;
  
        proxy_set_header  Host       $host;
        proxy_set_header  X-Real-IP    $remote_addr;
        proxy_set_header  X-Forwarded-For $proxy_add_x_forwarded_for;
  
        client_max_body_size    10m;
        client_body_buffer_size  128k;
  
        proxy_connect_timeout   90;
        proxy_send_timeout     90;
        proxy_read_timeout     90;
  
        proxy_buffer_size     4k;
        proxy_buffers       4 32k;
        proxy_busy_buffers_size  64k;
        proxy_temp_file_write_size 64k;
      }
      location /listsub/ {
        proxy_pass     https://127.0.0.1:2001;
        proxy_redirect   off;
  
        proxy_set_header  Host       $host;
        proxy_set_header  X-Real-IP    $remote_addr;
        proxy_set_header  X-Forwarded-For $proxy_add_x_forwarded_for;
  
        client_max_body_size    10m;
        client_body_buffer_size  128k;
  
        proxy_connect_timeout   90;
        proxy_send_timeout     90;
        proxy_read_timeout     90;
  
        proxy_buffer_size     4k;
        proxy_buffers       4 32k;
        proxy_busy_buffers_size  64k;
        proxy_temp_file_write_size 64k;
      }
      location /groupdav/ {
        proxy_pass     https://127.0.0.1:2001/;
        proxy_redirect   off;
  
        proxy_set_header  Host       $host;
        proxy_set_header  X-Real-IP    $remote_addr;
        proxy_set_header  X-Forwarded-For $proxy_add_x_forwarded_for;
  
        client_max_body_size    10m;
        client_body_buffer_size  128k;
  
        proxy_connect_timeout   90;
        proxy_send_timeout     90;
        proxy_read_timeout     90;
  
        proxy_buffer_size     4k;
        proxy_buffers       4 32k;
        proxy_busy_buffers_size  64k;
        proxy_temp_file_write_size 64k;
      }
      location /freebusy/ {
        proxy_pass     https://127.0.0.1:2001/;
        proxy_redirect   off;
  
        proxy_set_header  Host       $host;
        proxy_set_header  X-Real-IP    $remote_addr;
        proxy_set_header  X-Forwarded-For $proxy_add_x_forwarded_for;
  
        client_max_body_size    10m;
        client_body_buffer_size  128k;
  
        proxy_connect_timeout   90;
        proxy_send_timeout     90;
        proxy_read_timeout     90;
  
        proxy_buffer_size     4k;
        proxy_buffers       4 32k;
        proxy_busy_buffers_size  64k;
        proxy_temp_file_write_size 64k;
      }
  }

Sumber:
http://www.citadel.org/doku.php/faq:installation:apacheproxy
https://www.digitalocean.com/community/tutorials/how-to-secure-nginx-with-let-s-encrypt-on-ubuntu-16-04

Digg This
Reddit This
Stumble Now!
Buzz This
Vote on DZone
Share on Facebook
Bookmark this on Delicious
Kick It on DotNetKicks.com
Shout it
Share on LinkedIn
Bookmark this on Technorati
Post on Twitter
Google Buzz (aka. Google Reader)

Kemaskini ESXi 5.1 menggunakan PowerShell

> Connect-VIServer -Server 10.0.0.100 -User root -Password password

> Get-VMhost | Select name, ConnectionState, Version, Build

Name    ConnectionState Version Build
----    --------------- ------- -----
10.0.0.100    Connected 5.1.0  2323236

> Set-VMhost -State Maintenance

Name         ConnectionState PowerState NumCpu CpuUsageMhz CpuTotalMhz  MemoryUsageGB  MemoryTotalGB Version
----         --------------- ---------- ------ ----------- -----------  -------------  ------------- -------
10.0.0.100      Maintenance   PoweredOn    4     137    9040      1.527     43.991  5.1.0

> Get-Datastore

Name                FreeSpaceGB   CapacityGB
----                -----------   ----------
maildatastore1             328.009    1,672.750
datastore1               265.133     274.000

> New-PSDrive -name "mounteddatastore" -Root \ -PSProvider VimDatastore -Datastore (Get-Datastore datastore1)

Name      Used (GB)   Free (GB) Provider   Root                        CurrentLocation
----      ---------   --------- --------   ----                        ---------------
mounted...               VimDatastore \[email protected]\ha-datacenter\da...

> Copy-Datastoreitem C:\Users\umarz\Downloads\ESXi510-201605001.zip -Destination mounteddatastore:

SSH ke ESXi dan taip

# esxcli software vib install -d /vmfs/volumes/datastore1/ESXi510-201605001.zip
# esxcli system shutdown reboot --reason patch

Digg This
Reddit This
Stumble Now!
Buzz This
Vote on DZone
Share on Facebook
Bookmark this on Delicious
Kick It on DotNetKicks.com
Shout it
Share on LinkedIn
Bookmark this on Technorati
Post on Twitter
Google Buzz (aka. Google Reader)

Ralat Clamd CentOS 5 LibClamAV Error: mpool_malloc()

Apabila email tidak sampai ke mailbox dan log MailScanner (maillog) terdapat ralat berikut:

Oct 23 22:32:06 email MailScanner[21705]: Virus and Content Scanning: Starting
Oct 23 22:32:06 email MailScanner[21705]: Clamd::ERROR:: COULD NOT CONNECT TO CLAMD, RECOMMEND RESTARTING DAEMON :: .
Oct 23 22:32:07 email MailScanner[21705]: Virus Scanning: Clamd found 1 infections
Oct 23 22:32:07 email MailScanner[21705]: Virus Scanning: No virus scanners worked, so message batch was abandoned and re-tried!

Kemudian cuba restart clamd, ralat berikut pula muncul

LibClamAV Error: mpool_malloc(): Attempt to allocate 8388608 bytes. Please report to http://bugs.clamav.net

Kemaskini clamav untuk selesaikan masalah ini.

yum --disablerepo=\* --enablerepo=rpmforge update clam\*

Digg This
Reddit This
Stumble Now!
Buzz This
Vote on DZone
Share on Facebook
Bookmark this on Delicious
Kick It on DotNetKicks.com
Shout it
Share on LinkedIn
Bookmark this on Technorati
Post on Twitter
Google Buzz (aka. Google Reader)