Pasang Storagecraft SPX pada CentOS 6

Pasangkan repo storagecraft

wget https://downloads.storagecraft.com/spx/CentOS6/storagecraft-repo-latest.rpm -O storagecraft-repo-latest.rpm
yum install storagecraft-repo-latest.rpm -y

yum remove fprintd-pam -y

Semak kernel yang disokong oleh spx

yum list kmod-stcvsm-*

Jika versi kernel yang dipakai (but masuk) tidak tersenarai, but masuk (reboot) ke kernel terdahulu,buangkan kernel tadi dan pasang versi kmod-stcvsm dengan nombor versi terbaharu.

Kemudian but semula dan pasang spx

yum install spx

Masukkan pengguna yang hendak diberi kebenaran menggunakan SPX ke group spx

/usr/bin/gpasswd -a $USER spx

Digg This
Reddit This
Stumble Now!
Buzz This
Vote on DZone
Share on Facebook
Bookmark this on Delicious
Kick It on DotNetKicks.com
Shout it
Share on LinkedIn
Bookmark this on Technorati
Post on Twitter
Google Buzz (aka. Google Reader)

Pasang vSphere CLI pada Ubuntu 14.04

Muaturun dan pasang vSphere CLI terbaharu

tar -xvf Downloads/VMware-vSphere-CLI-6.0.0-2503617.x86_64.tar.gz
cd vmware-vsphere-cli-distrib/
sudo ./vmware-install.pl

Jika berlaku ralat module SOAP Lite, muaturun dan pasang secara manual

tar -xvf Downloads/SOAP-Lite-1.19.tar.gz
SOAP-Lite-1.19/
perl Makefile.PL
make
make test
sudo make install

Jika ada masalah memasang modul perl, guna arahan berikut berdasarkan modul yang diperlukan

sudo cpan Nama::Modul

Digg This
Reddit This
Stumble Now!
Buzz This
Vote on DZone
Share on Facebook
Bookmark this on Delicious
Kick It on DotNetKicks.com
Shout it
Share on LinkedIn
Bookmark this on Technorati
Post on Twitter
Google Buzz (aka. Google Reader)

Pasang SSL Wildcard Geotrust pada Zimbra 8

Simpan private key sebagai /opt/zimbra/ssl/zimbra/commercial.key
Simpan server certificate ke fail /tmp/server.crt
Simpan intermediate certificate sebagai /tmp/ca_intermediate.crt

Dapatkan kandungan “Root 2 – GeoTrust Global CA” (pem file) dan simpan sebagai /tmp/global2.crt dari https://www.geotrust.com/resources/root-certificates/#

cat /tmp/ca_intermediate.crt /tmp/global2.crt /tmp/ca.crt > /tmp/ca_chain.crt

Sahkan sijil SSL dengan

/opt/zimbra/bin/zmcertmgr verifycrt comm /opt/zimbra/ssl/zimbra/commercial/commercial.key /tmp/commercial.crt /tmp/ca_chain.crt

Pasang sijil SSL

/opt/zimbra/bin/zmcertmgr deploycrt comm /tmp/commercial.crt /tmp/ca_chain.crt

Mulakan semula zimbra

su - zimbra
zmcontrol restart

Digg This
Reddit This
Stumble Now!
Buzz This
Vote on DZone
Share on Facebook
Bookmark this on Delicious
Kick It on DotNetKicks.com
Shout it
Share on LinkedIn
Bookmark this on Technorati
Post on Twitter
Google Buzz (aka. Google Reader)

SSL Owncloud 8.0 pada Debian 7

Buatkan CSR dengan openssl dari PC anda.

openssl genrsa -des3 -out owncloud_domain_com.key 2048
openssl req -new -key owncloud_domain_com.key -out owncloud_domain_com.csr

Setelah memuatnaik CSR dan dapat zip file dari COMODO, unzip, kemudian buatkan chain certificate.

cat COMODORSADomainValidationSecureServerCA.crt COMODORSAAddTrustCA.crt AddTrustExternalCARoot.crt >> bundle.crt

Uji self-sign ssl terlebih dahulu.

a2enmod ssl
a2ensite default-ssl
service apache2 restart

Jika OK, teruskan:

Muatnaik bundle.crt ke /etc/apache2/ssl.crt/

Muatnaik owncloud_domain_com.key ke /etc/ssl/private/

Muatnaik owncloud_domain_com.crt ke /etc/ssl/certs/

Contoh yang diubah pada /etc/sites-enabled/default-ssl

SSLCertificateFile /etc/ssl/certs/owncloud_domain_com.crt
SSLCertificateKeyFile /etc/ssl/private/owncloud_domain_com.key
SSLCertificateChainFile /etc/apache2/ssl.crt/bundle.crt

Tambah juga tetapan berikut untuk melumpuhkan POODLE

SSLProtocol All -SSLv2 -SSLv3

Mulakan semula apache2

service apache2 restart

Digg This
Reddit This
Stumble Now!
Buzz This
Vote on DZone
Share on Facebook
Bookmark this on Delicious
Kick It on DotNetKicks.com
Shout it
Share on LinkedIn
Bookmark this on Technorati
Post on Twitter
Google Buzz (aka. Google Reader)