Nota pemasangan Zarafa Open Source pada Debian Squeeze 32-bit

Note: Integrasi exim4 masih lagi tidak berfungsi, sekadar menjalankan antaramuka buat masa ini
OS: Debian 6.0.6 32-bit
ZCP: 7.1.1-37812-debian-6.0-i386

Pasang pakej-pakej yang diperlukan (Apache, PHP & MySQL)
aptitude install mysql-server
aptitude install apache2-mpm-prefork libapache2-mod-php5

Ubah kebenaran untuk skrip pemasangan
chmod 755 install.sh

Laksanakan skrip pemasangan dari folder Zarafa opensource yang telah diekstrak
./install.sh

Kebanyakan soalan, cuma tekan kekunci Enter

Jika terdapat masalah dependency, guna arahan berikut
apt-get -f install

Ubah permission /var/lib/zarafa-webapp/tmp supaya boleh diakses oleh apache
chown www-data:www-data /var/lib/zarafa-webapp/tmp

Cipta pengguna pertama yang akan menjadi admin
zarafa-admin -c user1 -f 'user1' -p abc123 -e [email protected]

Mulakan semula apache
/etc/init.d/apache2 restart

Penggunaan RAM cuma 77MB (cuba bandingkannya dengan Zimbra!)

# free -m
       total    used    free   shared  buffers   cached
Mem:      502    467     34     0     53    337
-/+ buffers/cache:     77    425
Swap:     983     0    983
Digg This
Reddit This
Stumble Now!
Buzz This
Vote on DZone
Share on Facebook
Bookmark this on Delicious
Kick It on DotNetKicks.com
Shout it
Share on LinkedIn
Bookmark this on Technorati
Post on Twitter
Google Buzz (aka. Google Reader)

Pasang Netvault Backup 8.6.3 pada Debian Squeeze

OS: Debian Squeeze 32-bit
IP: 192.168.56.101
Installer: netvault-R2012MAY21-JUNO-LinuxX86Hybrid.tar.gz

Muatnaik pakej installer Netvault Backup ke pelayan Debian
scp netvault-R2012MAY21-JUNO-LinuxX86Hybrid.tar.gz [email protected]:/root

Pasang libxp6 pada pelayan Debian
aptitud -y install libxp6

Ekstrak pakej installer
tar -xvf netvault-R2012MAY21-JUNO-LinuxX86Hybrid.tar.gz
cd netvault/
chmod +x install

Pasang Netvault Backup Server
./install

Jawab soalan seperti berikut:

Select language? [1] :

Have you read and agreed to the terms of the license?
(y = yes, n = no, d = display license) (y n d) [d] : y

Should a client or server version of NetVault be installed? (c s) : s

Where should NetVault be installed? [/usr/netvault] :

Where should NetVault database be installed? [/usr/netvault/db] :

Please enter a NetVault machine name
using A-Z, a-z, _ and 0-9 [debian] :

Please enter the NetVault password for this machine:

Please confirm password:
.
.
.
Installation completed successfully

Perhatikan sama ada proses netvault telah berjalan
ps -ef| grep nv

root   1657   1 0 02:07 pts/0  00:00:00 /usr/netvault/bin/nvpmgr
root   1660 1657 0 02:07 pts/0  00:00:00 nvcmgr 2
root   1668 1657 0 02:07 pts/0  00:00:00 nvnmgr 3
root   1669 1657 0 02:07 pts/0  00:00:00 nvavp 8
root   1670 1657 0 02:07 pts/0  00:00:00 nvlogdaemon 7
root   1671 1657 0 02:07 pts/0  00:00:00 nvstatsmngr 9
root   1673 1657 0 02:07 pts/0  00:00:00 nvrepdbmngr 10
root   1674 1657 0 02:07 pts/0  00:00:00 nvmedmgr 4
root   1675 1657 0 02:07 pts/0  00:00:00 nvsched 5
root   1706 1295 0 02:08 pts/0  00:00:00 grep nv

Cuba akses dari mana-mana desktop Linux atau menggunakan MobaXterm dari desktop Windows
ssh -X [email protected]

Mulakan GUI Netvault Backup
nvgui &

Digg This
Reddit This
Stumble Now!
Buzz This
Vote on DZone
Share on Facebook
Bookmark this on Delicious
Kick It on DotNetKicks.com
Shout it
Share on LinkedIn
Bookmark this on Technorati
Post on Twitter
Google Buzz (aka. Google Reader)

IP Statik

 1. Sebagai pengguna root, pasang resolvconf
  # apt-get install resolvconf
 2. Periksa port yang ada
  # ifconfig -a
  eth1 Link encap:Ethernet HWaddr 00:0c:29:47:ac:f0
  inet addr:172.16.234.100 Bcast:172.16.234.255 Mask:255.255.255.0
  inet6 addr: fe80::20c:29ff:fe47:acf0/64 Scope:Link
  UP BROADCAST RUNNING MULTICAST MTU:1500 Metric:1
  RX packets:4498 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
  TX packets:3871 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
  collisions:0 txqueuelen:1000
  RX bytes:503062 (503.0 KB) TX bytes:477625 (477.6 KB)

  lo Link encap:Local Loopback
  inet addr:127.0.0.1 Mask:255.0.0.0
  inet6 addr: ::1/128 Scope:Host
  UP LOOPBACK RUNNING MTU:16436 Metric:1
  RX packets:123 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
  TX packets:123 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
  collisions:0 txqueuelen:0
  RX bytes:11554 (11.5 KB) TX bytes:11554 (11.5 KB)

 3. Biasanya port RJ45 bermula dengan eth. Guna mii-tool untuk memeriksa sambungan
  # mii-tool eth1
  eth1: negotiated 1000baseT-FD flow-control, link ok
 4. Edit /etc/network/interfaces
  auto lo
  iface lo inet loopback
  
  auto eth1
  iface eth1 inet static
   address 172.16.234.100
   netmask 255.255.255.0
   gateway 172.16.234.1
   dns-nameservers 8.8.8.8
 5. Mulakan semula servis rangkaian
  # /etc/init.d/networking restart
 6. Digg This
  Reddit This
  Stumble Now!
  Buzz This
  Vote on DZone
  Share on Facebook
  Bookmark this on Delicious
  Kick It on DotNetKicks.com
  Shout it
  Share on LinkedIn
  Bookmark this on Technorati
  Post on Twitter
  Google Buzz (aka. Google Reader)

Antaramuka web untuk VirtualBox 4.1

 1. Sebagai pengguna root, pasang VirtualBox 4.1
  wget -q http://download.virtualbox.org/virtualbox/debian/oracle_vbox.asc -O- | apt-key add -
  aptitude update
  aptitude install virtualbox-4.1
 2. Muaturun phpvirtualbox dari http://code.google.com/p/phpvirtualbox/downloads/list dan pasang
  cp phpvirtualbox-4.1-5.zip /var/www/
  aptitude install unzip
  cd /var/www/
  unzip phpvirtualbox-4.1-5.zip
  ln -s /var/www/phpvirtualbox-4.1-5 /var/www/phpvirtualbox
  cp phpvirtualbox/config.php-example phpvirtualbox/config.php
 3. Tukar format config.php ke format unix
  aptitude install dos2unix
  cd phpvirtualbox/
  dos2unix config.php
 4. Konfigur tetapan phpvirtualbox (sesuaikan dengan tetapan anda)
  /* Username / Password for system user that runs VirtualBox */
  var $username = 'vbox';
  var $password = 'vbox';
  
  /* SOAP URL of vboxwebsrv (not phpVirtualBox's URL) */
  var $location = 'http://192.168.1.104:18083/';
 5. Pasang pelayan web
  aptitude install apache2
  aptitude install libapache2-mod-php5
  aptitude install php-soap
  service apache2 restart
 6. Cipta fail konfigurasi servis web virtualbox
  touch /etc/default/virtualbox
 7. Konfigur tetapan servis web virtualbox (sesuaikan dengan tetapan anda)
  VBOXWEB_USER='vbox'
  VBOXWEB_HOST='192.168.1.104'
  VBOXWEB_LOGFILE='/var/log/vboxweb'
 8. Cipta dan beri kebenaran menulis untuk fail log servis web virtualbox
  touch /var/log/vboxweb
  chmod o+w /var/log/vboxweb
 9. Tambah pengguna servis web virtualbox dan masukkannya ke kumpulan vboxusers
  useradd -m vbox
  passwd vbox
  usermod -a -G vboxusers vbox
 10. Mulakan servis web virtualbox
  service vboxweb-service start
 11. Muaturun Oracle VM VirtualBox Extension Pack dan pasang
  VBoxManage extpack install Oracle_VM_VirtualBox_Extension_Pack-4.1.6-74713.vbox-extpack
 12. Tetapkan supaya servis web virtualbox bermula tiap kali debian dimulakan
  update-rc.d vboxweb-service defaults
 13. Akses pada URL http://192.168.1.104/phpvirtualbox

Pengguna adalah admin dengan katalaluan admin

Digg This
Reddit This
Stumble Now!
Buzz This
Vote on DZone
Share on Facebook
Bookmark this on Delicious
Kick It on DotNetKicks.com
Shout it
Share on LinkedIn
Bookmark this on Technorati
Post on Twitter
Google Buzz (aka. Google Reader)

Akses GUI program pada Linux dari Windows

Teknik ini dipanggil X forwarding. Tetapi komputer Windows anda mesti tersedia pelayan X (Xorg). Dengan MobaXterm, segalanya mudah.

Muaturun MobaXterm dari http://mobaxterm.mobatek.net/

Saya andaikan anda telah memuaturun MobaXterm_v3.2.zip dan IP komputer Debian GNU/Linux adalah 10.0.0.129, servis ssh telah dimulakan dan salah satu pengguna pada komputer tersebut adalah umarzuki.

 1. Klik 2 kali pada fail zip tersebut
 2. Heret MobaXterm.exe ke Desktop

 3. Klik 2 kali pada MobaXterm.exe
 4. Taip “ssh [email protected]” untuk X forward melalui ssh

 5. Cuba mulakan sebarang aplikasi GUI, contohnya epiphany-browser (terdapat semasa memasang Debian)

Digg This
Reddit This
Stumble Now!
Buzz This
Vote on DZone
Share on Facebook
Bookmark this on Delicious
Kick It on DotNetKicks.com
Shout it
Share on LinkedIn
Bookmark this on Technorati
Post on Twitter
Google Buzz (aka. Google Reader)

Folder NFS tidak dilekap secara automatik pada Debian 6?

Walaupun setelah menetapkan pada /etc/fstab dan memastikan sintaks tepat dengan arahan mount -a, folder pada pelayan NFS anda tetap tidak dilekap secara automatik selepas reboot.

Ini adalah kerana kandungan pembahagi didalam /etc/fstab dilekap sebelum servis rangkaian bermula. Jadi pelayan NFS gagal ditemukan pada saat itu.

Dengan mengandaikan:
IP pelayan NFS: 10.0.0.100
Folder yang dikongsi pada pelayan: /nfs
Folder destinasi pada klien: /mnt/nfs

Contoh /etc/fstab

10.0.0.100:/nfs /mnt/nfs nfs defaults 0 0

And cuma perlu tambah skrip yang diberi nama fstab pada /etc/network/if-up.d/

#!/bin/sh
mount -a

Kemudian tukar kebenaran skrip tersebut supaya boleh dilaksanakan
chmod +x /etc/network/if-up.d/fstab

Sumber: http://forums.linuxmint.com/viewtopic.php?f=141&t=56035&start=0

Digg This
Reddit This
Stumble Now!
Buzz This
Vote on DZone
Share on Facebook
Bookmark this on Delicious
Kick It on DotNetKicks.com
Shout it
Share on LinkedIn
Bookmark this on Technorati
Post on Twitter
Google Buzz (aka. Google Reader)

Pasang Iceweasel 6.0/Firefox 6.0 pada Debian 6 (Squeeze)

 1. Log masuk sebagai root pada terminal/emulator terminal
 2. Pastikan baris berikut ada di dalam /etc/apt/sources.list
  deb http://backports.debian.org/debian-backports squeeze-backports main
  deb http://mozilla.debian.net/ squeeze-backports iceweasel-release
 3. Dan buat fail /etc/apt/preferences.d/mozilla dengan kandungan seperti berikut:
  Package: iceweasel-release
  Pin: release a=squeeze-backports
  Pin-Priority: 200

  *teknik ini dipanggil apt-pinning untuk meningkatkan keutamaan pakej iceweasel dari repo squeeze-backports berbanding “main” yang pada dasarnya mempunyai keutamaan 500

 4. Import kunci arkib debian mozilla untuk pengesahan pakej yang bakal dimuaturun.
  wget -O- -q http://mozilla.debian.net/archive.asc | gpg --import
  gpg --export -a 06C4AE2A | sudo apt-key add -
 5. Kemaskini senarai aplikasi yang terdapat pada repo digunakan
  aptitude update
 6. Pasang Iceweasel 6.0
  aptitude -t squeeze-backports install iceweasel
Digg This
Reddit This
Stumble Now!
Buzz This
Vote on DZone
Share on Facebook
Bookmark this on Delicious
Kick It on DotNetKicks.com
Shout it
Share on LinkedIn
Bookmark this on Technorati
Post on Twitter
Google Buzz (aka. Google Reader)

Pasang Webmin pada Debian 6

Webmin adalah antara muka untuk mengkonfigurasi servis seperti pelayan emel Postfix dan pelbagai lagi dengan menggunakan antaramuka laman sesawang.

 1. Muaturun pakej Debian Webmin dari http://www.webmin.com/download.html. Contoh berikut boleh berubah mengikut versi terkini Webmin
  wget http://prdownloads.sourceforge.net/webadmin/webmin_1.550_all.deb
 2. Pasang pakej tersebut sebagai pengguna root
  dpkg -i webmin_1.550_all.deb
 3. Sekarang Webmin boleh diakses pada pelungsur sesawang anda dengan pergi ke localhost:10000 dan log masuk sebagai pengguna root. Gantikan localhost dengan alamat IP pelayan Debian anda

Nota: Jikalau anda mendapat mesej ralat seperti berikut
dpkg: dependency problems prevent configuration of webmin:
webmin depends on libnet-ssleay-perl; however:
Package libnet-ssleay-perl is not installed.
webmin depends on libauthen-pam-perl; however:
Package libauthen-pam-perl is not installed.
webmin depends on libio-pty-perl; however:
Package libio-pty-perl is not installed.
webmin depends on apt-show-versions; however:
Package apt-show-versions is not installed.
dpkg: error processing webmin (--install):
dependency problems - leaving unconfigured
Errors were encountered while processing:
webmin

Laksanakan arahan berikut
apt-get -fy install

Digg This
Reddit This
Stumble Now!
Buzz This
Vote on DZone
Share on Facebook
Bookmark this on Delicious
Kick It on DotNetKicks.com
Shout it
Share on LinkedIn
Bookmark this on Technorati
Post on Twitter
Google Buzz (aka. Google Reader)