Categories
email

Menyelaraskan folder akaun emel zimbra

Untuk menyelaraskan folder akaun emel zimbra dari satu ZCS ke ZCS yang lain untuk tujuan migrasi:

Dapatkan senarai akaun yang hendak diselaraskan

su - zimbra
zmaccts | grep "@domain" | cut -d " " -f 1 > /tmp/accounts.txt

Contoh kod skrip imapsync

[code lang=’bash’]#!/bin/bash
while IFS= read file
do
imapsync –noauthmd5 –syncinternaldates –buffersize 65535000 –subscribe \
–host1 202.x.x.x –user1 $file –authuser1 admin@domain –password1 password1 –nofastio1 –authmech1 plain \
–host2 10.x.x.x –ssl2 –user2 $file –authuser2 admin@domain –password2 password2 –nofastio2 –authmech2 plain 2> zimbrasyncerror.txt
done < "accounts.txt"[/code] pada baris ke-6, kita menggunakan option --ssl2 kerana server destinasi hanya terdapat port 993 (IMAP4 ssl)

Categories
virtualbox

Pasang VirtualBox Guest Additions pada CentOS 7

Pasang pakej-pakej yang diperlukan

yum install kernel-devel-`uname -r` gcc
yum install epel-release
yum install dkms --enablerepo epel

Pasang guest additions

mount /dev/cdrom /mnt
cd /mnt
./VBoxLinuxAdditions.run