Categories
Pelbagai

Pasang Storagecraft SPX pada CentOS 6

Pasangkan repo storagecraft

wget https://downloads.storagecraft.com/spx/CentOS6/storagecraft-repo-latest.rpm -O storagecraft-repo-latest.rpm
yum install storagecraft-repo-latest.rpm -y

yum remove fprintd-pam -y

Semak kernel yang disokong oleh spx

yum list kmod-stcvsm-*

Jika versi kernel yang dipakai (but masuk) tidak tersenarai, but masuk (reboot) ke kernel terdahulu,buangkan kernel tadi dan pasang versi kmod-stcvsm dengan nombor versi terbaharu.

Kemudian but semula dan pasang spx

yum install spx

Masukkan pengguna yang hendak diberi kebenaran menggunakan SPX ke group spx

/usr/bin/gpasswd -a $USER spx

Categories
Pelbagai

xfce4 sebagai default WM

Untuk membolehkan rdp ke xfce4, log masuk sebagai pengguna biasa yang akan kita log masuk melalui rdp/mstsc

echo "startxfce4" > ~/.Xclients
chmod +x ~/.Xclients

Log masuk sebagai root

service xrdp restart

Categories
Pelbagai

Zimbra 8.6 multiserver

Note pemasangan 1 SMTP & 1 mailbox

dns

set mailbox sebagai mx record

mta

pasang zimbra-ldap
pasang semula / kemaskini & tambah pakej zimbra-mta

mailbox

install zimbra-store and other recommended packages
during setup, cofigure ldap master first
then configure mta and nginx (proxy)

set semula password admin jika perlu sebagai user zimbra

zmprov sp admin@domain.com password

Categories
Pelbagai

Pasang Klien VMware View 5 pada Ubuntu 12.04

Taip arahan berikut
sudo sh -c ‘echo “deb http://archive.canonical.com/ubuntu/ lucid partner” >> \
/etc/apt/sources.list.d/canonical_partner.list’
sudo apt-get update
sudo apt-get install vmware-view-client

Categories
Pelbagai

Set semula kata laluan pengguna root MySQL

Katakan anda telah terlupa kata laluan sebagai pengguna root atau pengurus sistem pengkalan data anda telah berhenti kerja tanpa sebarang berita. dan anda perlu membina sebuah pengkalan data untuk pemasangan Drupal sebagai aplikasi web syarikat.

Matikan dahulu servis mysql-server

/etc/init.d/mysql stop

Mulakan servis tersebut dalam “safe-mode” dan langkau pengesahan

mysqld_safe --skip-grant-tables

log masuk ke konsol mysql

mysql

Masa untuk set semula kata laluan root ke abcd1234 (contoh sahaja) !

[code=’sql’]use mysql;
update user set Password=PASSWORD(‘abcd1234′) WHERE User=’root’;
flush privileges;[/code]

Keluar dari konsol mysql

\q

Matikan dan mulakan semula servis mysql-server

/etc/init.d/mysql stop
/etc/init.d/mysql start

Sekarang cuba log masuk ke pelayan mysql sebagai pengguna root

mysql -u root -p

Categories
Pelbagai

Selongkar pengkalan data tanpa mengetahui kata laluan pengguna root MySQL

Bagaimana?

Pada setiap pemasangan msql-server Debian, akan dicipta pengguna debian-sys-maint

Maklumat kata laluan boleh didapatkan dari /etc/mysql/debian.cnf, tetapi anda mesti mempunyai akses sebagai pengguna root di dalam sistem Debian.

grep password /etc/mysql/debian.cnf

Sekarang, salin kata laluan tersebut dan log masuk ke konsol MySQL sebagai pengguna debian-sys-maint

mysql -u debian-sys-maint -p

Kalau kita perhatikan privileges pengguna ini:

[code lang=”sql”]mysql> use mysql;
mysql> select User, Host, Password, Select_priv, Insert_priv, Update_priv, Delete_priv, Create_priv, Drop_priv, Reload_priv, Shutdown_priv, Process_priv, File_priv, Grant_priv, References_priv, Index_priv, Alter_priv, Show_db_priv, Super_priv, Create_tmp_table_priv, Lock_tables_priv, Execute_priv, Repl_slave_priv, Repl_client_priv, Create_view_priv, Show_view_priv, Create_routine_priv, Alter_routine_priv, Create_user_priv, Event_priv, Trigger_priv from user where User = ‘debian-sys-maint’;
+——————+———–+——————————————-+————-+————-+————-+————-+————-+———–+————-+—————+————–+———–+————+—————–+————+————+————–+————+———————–+——————+————–+—————–+——————+——————+—————-+———————+——————–+——————+————+————–+
| User | Host | Password | Select_priv | Insert_priv | Update_priv | Delete_priv | Create_priv | Drop_priv | Reload_priv | Shutdown_priv | Process_priv | File_priv | Grant_priv | References_priv | Index_priv | Alter_priv | Show_db_priv | Super_priv | Create_tmp_table_priv | Lock_tables_priv | Execute_priv | Repl_slave_priv | Repl_client_priv | Create_view_priv | Show_view_priv | Create_routine_priv | Alter_routine_priv | Create_user_priv | Event_priv | Trigger_priv |
+——————+———–+——————————————-+————-+————-+————-+————-+————-+———–+————-+—————+————–+———–+————+—————–+————+————+————–+————+———————–+——————+————–+—————–+——————+——————+—————-+———————+——————–+——————+————+————–+
| debian-sys-maint | localhost | *C4DE1DBC0DDF9F6893FEF7F64E5BA549A7B3F2E9 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | N | N | N | N | N | Y | Y |
+——————+———–+——————————————-+————-+————-+————-+————-+————-+———–+————-+—————+————–+———–+————+—————–+————+————+————–+————+———————–+——————+————–+—————–+——————+——————+—————-+———————+——————–+——————+————+————–+
1 row in set (0.00 sec)[/code]

Nampaknya pengguna ini cuma tidak mempunyai privileges berikut:
Create_view_priv
Show_view_priv
Create_routine_priv
Alter_routine_priv
Create_user_priv

Bahayakan kalau ada orang lain tahu kata laluan pengguna root? 🙂

Categories
Pelbagai

Setup Skolelinux dengan VMware Player

Berikut adalah nota saya mengenai setup Skolelinux yang saya gunakan pada MOE OSSDAY 2010

Setelah memasang 1 mesin virtual main server & 1 mesin virtual workstation, tukar peranti rangkaian virtual kedua-dua mesin tersebut ke host-only.

Tambah berikut ke /etc/hosts pada mesin perumah
[code lang=’plain’]10.0.2.2 www tjener.intern tjener backup[/code]

Edit /etc/network/interfaces pada workstation seperti berikut
[code lang=’plain’]#iface eth0 inet dhcp
iface eth0 inet static
address 10.0.2.50
netmask 255.255.254.0
broadcast 10.0.3.255
gateway 10.0.2.2
dns-nameservers 10.0.2.2
dns-search intern[/code]

Mulakan semula servis network pada workstation
/etc/init.d/networking restart

Pindahkan fail konfigurasi dhcpd untuk vmnet1 pada perumah ke suatu lokasi yang lain
mv /etc/vmware/vmnet1/dhcpd/dhcpd.conf backup-conf/

Mulakan semula sevis vmware pada perumah
/etc/init.d/vmware restart

Tambah pengguna melalui lwat (pergi ke http://www/lwat)
* nama pengguna = admin
* kata laluan serupa dengan kata laluan root

Tambah workstation ke dalam senarai Machine pada lwat. Cuma perlu isikan ruangan hostname & mac address
* tetapkan hostname = static00
* masukkan mac address workstation

Sekarang sepatutnya dah boleh log masuk dari workstation menggunakan pengguna yang telah ditambah dari lwat

Categories
Pelbagai

Virtual host berdasarkan IP

Contoh membina virtual host berdasarkan IP untuk pelayan web apache pada Debian Lenny

/etc/network/interfaces pelayan web

auto lo eth0 eth0:0
iface lo inet loopback

iface eth0 inet static
address 192.168.56.3
netmask 255.255.255.0
broadcast 192.168.56.255

# eth0:0 akan menjadi interface untuk vhost1
iface eth0:0 inet static
address 192.168.56.4
netmask 255.255.255.0
broadcast 192.168.56.255

Pasang pakej apache2

aptitude install apache2

Cipta dan edit fail 001-vhost1

mkdir /etc/apache2/logs
touch /etc/apache2/sites-enabled/001-vhost1

Kandungan 001-vhost1 seperti berikut
[code lang=’plain’]
ServerName www.vhost1.debian.int
ServerAdmin webmaster@vhost1.debian.int
DocumentRoot /var/www/vhost1
ErrorLog logs/www.vhost1.debian.int-error_log
CustomLog logs/www.vhost1.debian.int-access_log combined
ScriptAlias /cgi-bin/ /var/www/cgi-bin/vhost1
[/code]

Buat folder /var/www/vhost1
mkdir /var/www/vhost1

Cipta dan edit fail index.html di dalam /var/www/vhost1 dengan kandungan seperti berikut
[code lang=’html’]

Ini adalah laman virtual host[/code]

Mulakan semula servis apache2
/etc/init.d/apache2 restart

Sepatutnya bila anda semak imbas 192.168.56.4 pada pelungsur web, anda akan nampak

Ini adalah laman virtual host

Maklumat lanjut
Linux Administration Handbook muka surat 767
http://httpd.apache.org/docs/1.3/vhosts/ip-based.html