Categories
internet perisian

Nota Zarafa #1

Nota pemasangan Zarafa pada Debian Lenny

Pastikan ada sekurang-kurangnya baris repo berikut di dalam /etc/apt/sources.list

deb http://security.debian.org/ lenny/updates main contrib
deb http://volatile.debian.org/debian-volatile lenny/volatile main contrib
deb http://ftp.tw.debian.org/debian lenny main contrib non-free
deb http://debs.host-consultants.de/ lenny main zarafa

Tetapkan apt-pinning pada /etc/apt/preferences

Package: *
Pin: release o=Host-Consultants
Pin-Priority: 900

Tetapkan untuk mendapat pakej yang sah dan kemaskini senarai aplikasi yang terdapat pada setiap repo

wget -q http://debs.host-consultants.de/public.key -O- | apt-key add -
aptitude update

Pasang pakej-pakej yang diperlukan

aptitude install zarafa postfix postfix-mysql

Tambah berikut di dalam /etc/postfix/main.cf

mailbox_transport = zarafa:
zarafa_destination_recipient_limit = 1
virtual_alias_maps = mysql:/etc/postfix/mysql-aliases.cf

Tambah berikut di dalam /etc/postfix/master.cf

[code=”plain”]zarafa unix – n n – 10 pipe
flags= user=vmail argv=/usr/bin/zarafa-dagent ${user}[/code]

tambah pengguna vmail tetapi jangan tetapkan kata laluan

adduser vmail

Betulkan kata laluan untuk pengguna root mysql di dalam /etc/zarafa/server.conf dan tetapkan pengguna vmail sebagai local admin user

mysql_password = password
local_admin_users = root vmail

Buat fail /etc/postfix/mysql-aliases.cf dengan kandungan seperti berikut

user = root
password = password
hosts = 127.0.0.1
dbname = zarafa
query = select value from objectproperty where objectid=(select objectid from objectproperty where value='%s' limit 1) and propname='loginname';

Tetapkan maklumat ownership untuk folder /var/lib/zarafa-webaccess/tmp/ kepada pengguna www-data (pelayan web)

chown -R www-data:www-data /var/lib/zarafa-webaccess/tmp/

Tambah pengguna dengan privilege admin

/usr/bin/zarafa-admin -c umarzuki -p password -e umarzuki@contoh.com -f "Umarzuki Mochlis" -a 1
/usr/bin/zarafa-admin --create-store umarzuki

Mulakan servis-servis yang diperlukan

/etc/init.d/apache2 start
/etc/init.d/postfix start
/etc/init.d/zarafa-server start
/etc/init.d/zarafa-spooler start

Sepatutnya Webaccess Zarafa boleh dicapai pada laman contoh.com/webaccess jika URL pelayan emel anda adalah contoh.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *