Categories
backup

Backup MySQL dengan MySqlBF

Pada server MySQL, dalam /etc/mysql/my.cnf tukar IP localhost ke IP sebenar server tersebut
[code lang=’plain’]#bind-address = 127.0.0.1
bind-address = 192.168.1.5[/code]

Restart servis MySQL
/etc/init.d/mysql restart

Buatkan user bernama backup untuk backup dari IP 192.168.1.10 dengan kata laluan Do05esk7

mysql -u root -p
grant all on *.* to backup@'192.168.1.10' identified by 'Do05esk7';
\q

Sekarang cuba sambungkan MySqlBF dari 192.168.1.10 ke mysql server

login

Tetapkan database yang hendak kita backup dan lokasi simpanannya

setting

Contoh backup yang telah selesai, output pada destinasi dan laporan yang dihantar ke emel

log

output

emel

Nota: Had versi percuma adalah 2 db sahaja

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *